Program / Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill jobba med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en plats för det goda samtalet och att finna och fördjupa en tro. Kursen vill uppmuntra, utmana och utrusta i arbetet med "Kören som växtplats".

Föreläsningarna bygger på lärarnas erfarenheter,  bibeln och kyrkans tradition samt aktuella studier och forskning både rörande musikens natur, sångens betydelse och delaktighetens kraft. På detta sätt vill vi utrusta dig som deltagare med erfarenheter och verktyg att använda i din kör och din församling.

Preliminärt dagsprogram
  • 08:30 Zoom-mingel
  • 09:00 Introduktion av dagens tema
  • 09:15  Gästföreläsare
  • 10:40 Zoom-fika  
  • 11:00 Gästföreläsare
  • 12:20 Sammanfattning/avslutning 
  • 12:30 Slut

13 april (tisdag)
Gudstjänst -
delaktighet i praktiken
Hur kan vi skapa rum och förutsättningar för sampel och delaktighet och hur påverkar en medvetenhet kring körens liturgiska funktion körens placering och identitet?

Liturgi - skapa rum för samspel  
Hur får andra och Anden plats i vår gudstjänst?
Staffan Plantin och Karin Sundmark, stiftsmusiker och stiftsadjunkt i Lunds stift delar med sig av sina gemensamma erfarenheter kring att forma liturgi som bjuder in. Hur förhindrar vi att det blir de anställdas gudstjänst och var behövs jag som präst eller musiker inte?
www.svenskakyrkan.se/lundsstift  

Delaktighet i teorin  
Gudstjänstens pedagogiska utmaning.
Caroline Gustavsson, docent i religionspedagogik, utgår från sin bok ”Delaktighetens kris” och hjälper oss reflektera kring begreppet delaktighet. Vad betyder delaktighet och blir vi automatiskt delaktiga genom att delta? Ges det utrymme för egna ”erfarenheter och livsfrågor” i gudstjänsten?
https://artos.se/bok/delaktighetens-kris-gudstjanstens-pedagogiska-utmaning  

Delaktighet i praktiken 
Hur hittar vi vårt gemensamma fokus?
Karin Elmblad f.d. kyrkoherde i Asarum berättar om det tvååriga gudstjänstprojektet som var tänkt för församlingen men som behövde börja hos arbetslaget. Vad är det vi samlas kring i gudstjänsten och hur kan vi välkomna människor till en gudstjänst som vi inte själva längtar till?  
www.kyrkanstidning.se/forsamlingsliv/forskning-och-praktik-mots-i-asarum

Körens liturgiska funktion 
Hur påverkas körens placering och identitet av dess liturgiska funktion i gudstjänsten? Adam Hirshals Illi, komminister i Bunkeflo strandkyrka berättar om sitt arbete kring kyrkorummets och gudstjänstens olika liturgiska centra. Vilken är körens liturgiska funktion? Hur kan en definierad liturgisk funktion bidra till upplevelsen av delaktighet?
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4145003&fileOId=4145015

Körarbete i en katedral
Hur och var börjar verklig delaktighet?
Sara Michelin, domkyrkoorganist i Linköping delar insikter och utsikter från körarbetet bland sångare och anställda i domkyrkoförsamlingen.
Vad skapar delaktighet i gudstjänsten och hur påverkar det vi gör i kören under veckan delaktigheten i söndagens gudstjänst?
www.svenskakyrkan.se/linkoping/korer-och-orkester-i-domkyrkoforsamlingen

 

 

6 maj (torsdag) 
(Kör)ledarskap - de många rollerna 
Hur hanterar vi körledarens (och prästens) många roller för att möta de förväntningar och behov som finns i kören?  
Vilken/vilka är en körledares viktigaste uppgift(er)?
Hur utvecklar vi samtalet och samspelet mellan musiker och präst?


17 mars (onsdag)
Kören som växtplats - mer än musik 
Vi samtalar om Svenska kyrkans körer, dess historia, dess uppgift
och sången som en viktig mötesplats.  

Vi älskar att sjunga

Redaktör Marita Sköldberg och Nationell Körpedagog Lovisa Kronstrand Alinder från Sveriges Kyrkosångsförbund presenterar förbundets arbete och inventering av Svenska kyrkans körliv med 4237 enkätsvar och över 50 intervjuer.
https://sjungikyrkan.nu  

Vi sjunger aldrig på sista versen
Ragnar Håkanson, kyrkomusiker och redaktör, berättar om sin kommande bok med den svenska kyrkokörens historia, som är både äldre och yngre än man kan ana. Nyligen belönades Ragnar med den kungliga medaljen Litteris et Artibus bl.a. för sitt arbete med körsång.
https://kmr.se/wp/2021/02/05/ragnar-hakanson-belonas-med-kunglig-medalj  

Musiken som mötesplats 
Zain Nadra & Wissam Swed kom till Sverige från Homs i Syrien och har jobbat med sång och språk i Bergsjöns församling, där under 15% är medlemmar i Svenska Kyrkan. Kyrkoherde Henrik Törnqvist berättar om församlingens arbete och nätverket ”Framtiden bor hos oss” där han tidigare var ordförande.  
www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs
www.sjungspraket.se   

Kyrkokören – mission, undervisning, diakoni - gudstjänst?
Christian Schultze, organist och körledare i St Johannes kyrka, Malmö delar tankar om sitt långaarbete med församlingens traditionsbärande och nyskapande körverksamhet. Christian leder även Lunds studentsångare och den ständigt aktuella och prisbelönta Vegakören.
www.svenskakyrkan.se/malmo/sanktjohanneskyrka
   

11 februari (torsdag)
Musik & teologi - i harmoni
Om musikens betydelse för teologin och teologins betydelse för musiken.
"Som vi sjunger tror vi". Vad betyder sångerna för församlingen?
Vad betyder musiken och sångerna i våra egna och andras liv?    
Vilken teologi förmedlar vi med de sånger vi sjunger?  

Musikens teologi
Lena Petersson, teologie doktor, kyrkoherde i Burlövs församling, f.d. studierektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut
www.verbum.se/forfattare/lena-petersson-a10344
 
Existentiell hälsa – meningsskapande i en sekulär tid
Christina Lloyd, Legitimerad psykoterapeut, PhD i religionspsykologi  www.christinalloyd.se

Den kulturella hjärnan 
Gunnar Bursell, professor em i genetik och biologi, koordinator för Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet  
www.kulturellahjarnan.se  

Text och musik - i harmoni
Peter Tikkanen, pianist, arrangör, kapellmästare vid TV-produktioner,
på Dramaten och Malmö Opera 
www.dbdmusic.se